หมวดหมู่: เกษตร

'เกษตรคือประเทศไทย'สมาคมสื่อเกษตรฯจัดใหญ่'19 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร'

ผู้ช่วยรัฐมนตรีหนุนเกษตรกรใช้มือถือตรวจสอบสภาพเกษตรแปลงใหญ่ สร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมเร่งจัดทำบิ๊กดาต้ารองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เกษตร 4.0 ขณะนายกสมาคมสื่อเกษตรชี้เกษตรคือประเทศไทยโลกการสื่อสารไร้พรมแดนจะหลอมรวมข้อมูลด้านการเกษตรส่งต่อผู้บริโภคหรือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว


       นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“เกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”ในงานครอบรอบ 11 ปีสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.)และ 19 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยระบุว่า ขณะนี้อาชีพเกษตรกรรมของไทยกำลังได้รับผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ โดยภายนอกประเทศนั้น ต่อไปจะอยู่อย่างไทย ๆ ไม่ได้อีกแล้ว เพราะตลาดในต่างประเทศจะมีการตรวจสอบห่วงโซ่การผลิต ภายใต้กติการะหว่างประเทศ เช่น ยางพารา จากเดิมต้นยางพาราที่มีอายุ 25 ปี ตัดส่งออกได้ แต่ปัจจุบันทำไม่ได้แล้ว เพราะจะถูกตรวจสอบว่า ปลูกจากที่ไหน ใครเป็นคนตัด หรือส่งออกข้าวโพด จะถูกตรวจสอบว่า ปลูกในพื้นที่บุกรุกหรือไม่ เป็นต้น ที่สำคัญ สินค้าที่ส่งออกจะต้องปลอดจากสารเคมีตกค้างด้วย

“หากวันนี้เกษตรกรยังไม่มีการปรับตัว ประกอบกับเกษตรกรไทยมีอายุสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ เกษตรกรรุ่นใหม่มีน้อยลง เกษตรกรเรียนจบปริญญาตรีมีน้อยลง ที่ทำอยู่เป็นเกษตรกรที่เคยทำงานในบริษัทเกษตรขนาดใหญ่ ถามว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า เมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ที่นา ที่สวน ใครจะเป็นคนทำ”
นายนิวัติกล่าวต่อไปว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดทุกคืนวันศุกร์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบเกษตร 4.0 ให้ใช้โทรศัพท์มือถือมาดูข้อมูลน้ำท่าบ้างว่าเป็นอย่างไร แต่จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ไปตรวจสอบ กลับพบว่า มีเกษตรกรจำนวนน้อยที่ทำ ทั้งที่รัฐบาลติดตั้งอินเทอร์เน็ตครบเกือบทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกร ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต สร้างเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองต่าง ๆ ขณะที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และเร่งจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้า เปิดช่องทางให้เกษตรกรเข้ามาติดต่อระหว่างกัน สร้างระบบอี-คอมเมิร์ซ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อเปลี่ยนเทรนช่วยให้อาชีพเกษตรกรยืนอยู่ได้ .


“ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายชองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯท่านกฤษฎา บุญราชได้ตั้งเป้าไว้ 5 ประการ คือ 1. เกษตรกรไทยทุกคนจะต้องหลุดพ้นจากกับดักความยากจนมีรายได้ 1 เท่าตัวในปี 2565 2.พัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 3. เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่พอเพียง 4. ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปลอดภัย 100% 5. ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่รักของเกษตรกร ผ่านการปรับความคิด ทั้งการปลุกจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ รวมเป็นทีมเกษตรและสหกรณ์ และเปลี่ยนแนวคิดใช้หลักการตลาดนำการผลิต”ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯกล่าว
นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.)กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า่เป็นการรวมพลของคนข่าวเกษตรปีละครั้งในการพบปะพูดคุยกันถึงความเ)้นไปในวงการเกษตรไทยเนื่องจากปัจจุบันในโลกของโซเชียลมีเดียทำให้ความคลาดเคลื่อนมีสูงเราก็ต้องอาศัยของจริงจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐในการนำเสนอสู่ผู้บริโภคและเกษตรกรรมก็เป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะการเกษตรคือประเทศไทย

       ฉะนั้น การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน
      “วันนี้ โลกการสื่อสารไร้พรมแดน การรับรู้ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เรามาร่วมมือกันนำความรู้มาหลอมรวมกันเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคหรือประชาชน ประเทศไทยมีอาชีพเกษตรเป็นพื้นฐาน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องรับงานวิชาการเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติบ้านเมือง”นายถวิลกล่าว
     อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้(28 ต.ค.)ได้มีการถ่ายทอดสดทัง้ภาพและเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ผู้สนใจสามารถรับชมและรับฟังผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง Mobile Application ในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านทาง Facebook Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “สถานีวิทยุ ม.ก.” ทาง Youtube Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “KU Radio Thailand”ซึ่งสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดสัญญาณในระบบ เอ.เอ็ม. สเตอริโอ ทั้ง 4 สถานี (4 ภูมิภาค) ทั่วประเทศภาคกลาง สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน AM 1107 kHzภาคเหนือ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ AM 612 kHzภาคใต้ สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา AM 1269 kHzและภาคอิสาน สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น AM 1314 kHz

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
บวรทัต แย้มเผื่อน
รายงาน

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!