หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ

     เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

        1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees – GCR) และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ( Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ที่ผ่านกระบวนการเจรจาแล้ว หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนมีการรับรอง ให้คณะผู้แทนไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

      2. อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 73 ร่วมรับรอง GCR ซึ่งจะมีการพิจารณาพร้อมกับข้อมติประจำปีเรื่องสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยฯ ในช่วงการประชุมสมัชชาฯ ที่นครนิวยอร์ก ในเดือนพฤศจิกายน 2561

      3. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับสูงระหว่างรัฐเพื่อรับรอง GCM ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2561 ที่เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก ร่วมรับรอง GCM ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

สาระสำคัญของเรื่อง

     1. ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees – GCR) เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดแนวทางการตอบสนองการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยอย่างครอบคลุมและคาดการณ์ได้ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศและชุมชนผู้รับผู้ลี้ภัยบนพื้นฐานของหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation) และหลักการการแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ (burden – and responsibility - sharing) ที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (ก) ลดแรงกดดันที่มีต่อประเทศผู้รับ (ข) ยกระดับศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัย (ค) เพิ่มช่องทางในการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (ง) สนับสนุนเงื่อนไขต่าง ๆ ในประเทศต้นทางเพื่อการส่งกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

     2. ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ( Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดแนวทางบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงการเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของไทย

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!